Medeniyetler İttifakı

Enstitüsü

Enstitü Yayınları

II.MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCESİNDE DOĞU VE BATI ALGISI

Elinizdeki bu çalışmanın konusu II. Meşrutiyet dönemi Türk düşüncesinde Doğu ve Batı algısı olup temel sorusu ise “İctihâd ve Sırât-ı Müstakîm dergileri etrafında kümelenen fikir muhitlerinin ben ve muhatab algıları neden ve nasıl değişti” şeklinde belirlenmiştir. Bu bağlamda II. Meşrutiyet Dönemi Türk düşüncesini ve siyasetini şekillendirmede önemli bir yer işgal eden Batıcı ve İslâmî Yenilenmeci akımların ‘kendi’ni ve ‘başka’sını nasıl tanımladıklarını açıklığa kavuşturmaya çalıştık. Doğu-Batı kavramlarının Türk düşünce dünyasında nasıl ve niçin kullanıldığının bağlamını vermek için çalışmamızın birinci bölümünde II. Maşrutiyet dönemi Türk düşücesinin genel çerçevesini çizdik. İkinci ve üçüncü bölümleri ise doğrudan İctihâd ve Sırât-ı Müstakîm dergilerinin Doğu ve Batı algılarını tespit etmeye ayırdık. Dördüncü bölümünde de sözü geçen dergilerin yaklaşımlarını, farklı bakışlar altında düzenlediğimiz tablolar halinde vererek karşılaştırmalı bir değerlendirme imkanı sunmak istedik.

 

BEING AND EXISTENCE IN ŞADRA AND HEIDEGGER

A COMPARATIVE ONTOLOGY

Ontological concepts –from the branch of metaphysics concerned with the nature of being- occupy a central position in philosophy. This is primarily because human beings are interested in understanding the natüre of existence, the question of why there is “something” rather than “nothing”, of enquiring into the meaning of existence and so forth. Ṣadr al-Dīn al-Shīrāzī (d. 1661), known as Ṣadrā or Mullā Ṣadrā, developed a new philosophical system based totally upon the concept of existence (wujūd). The same attempt was made by the German Philosopher Martin Heidegger (d. 1976).

This book is a fascinating comparative case study of both philosophers and demonstrates how, from the Islâmic and the Western traditions, they both base their philosophy on the concept of existence.

Mehmet Akif Ersoy

Milli Mücadele boyunca Mehmet Akif bu toplumun pek çok milli, insani ve İslami değerinin öncüsü olmuştur. Onun bütün şiirlerini toplayan Safahat adlı kitabının bu milletin kütüphanesinde çok farklı bir yeri vardır. 0 yüzden de her nesil Safahat”ı yeniden okur. Çünkü Safahat”ın yedi kitaptan oluşan bölümleri, bu milletin günlük hayatını, dertlerini ve ideallerini anlatır.

Ölümünden 70 yıl geçtikten sonra çok farklı Safahat yayınları ortaya çıktı. Özellikle de sadeleştirilmesi eğitimciler için kaçınılmaz göründü. Halbuki bir şiirin aynı dilde de olsa başka kelimelerle ifadesi yeni bir şiir ortaya çıkarır. Bu yüzden Safahat’ın yeni nesiller tarafından anlaşılabilmesi için bugün bilinmeyen kelimeleri şiirlerin altında açıklamaya çalıştık. Böylece Safahat”ı okuyanların kelimelere takılmalarını önleyerek şiirleri daha kolay anlamalarına yardımcı olmak istedik.

Bu vesileyle eserinin yeni nesiller tarafından anlaşılarak okunmasına hizmet ettiğimize inandığımız Mehmet Akif’e rahmet diliyoruz.

Yayına Hazırlayan: Mustafa MİYASOĞLU


Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy

Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildirileri Kitaplaştı.

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü ile Zeytinburnu Belediyesi’nin işbirliği içerisinde düzenlenen, ‘Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu’ kitaplaştı. Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Sekreteri Vahdettin Işık öncülüğünde yürütülen özenli çalışmaların ardından onlarca değerli bildirinin yer aldığı ‘Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif Ersoy Sempozyum Bildirileri 12-13 Mart’ adlı kitap Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları arasından neşredildi.

608 sayfalık kitapta; Prof Dr. Cezmi Eraslan, Prof. Dr. İsmail Kara, Dr. Suat Mertoğlu, Abdurrahman Şen, Doç. Dr. Ekrem Demirli, Doç Dr. Kenan Çağan, Prof. Dr. Numan Aruç, Yüksel Kanar, Prof. Dr. Hasan Akay, Asım Öz, Dr. Ziaul Hassan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Züleyha Çolak, Prof. Dr. M. Fatih Andı, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Harmancı, Ali Ayçil, Zafer Acar, Hüseyin Akar, Dr. Öğr. Üyesi Hazem Said Mohammed, Dr. Abdurrazek Ahmed, Mustafa Şerif Onaran, Prof Dr. Abdullah El-Azab, Dr. Öğr. Üyesi Alim Kahraman, Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Aslan, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler, Cemal Şakar, Prof. Dr. Kazım Yetiş, Doç. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Yusuf Turan Günaydın ve Doç. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu tarafından sunulan 32 adet bildiri yer alıyor.

Açılışını dönemin Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın yaptığı sempozyumda 32 akademisyen ve aydın tarafından yayınlanan bildiriler kitapta; Akif ve Dönemi, Düşüncesi, Şiiri/Dili, Safahat, Akif Tahayyülü/Yansımalar olarak 5 bölüme ayrıldı. Sempozyumun açılışında Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın ‘Akif’in şahsiyeti’, Prof Dr. Bekir Karlığa’nın ‘Akif ve Batıcı aydınlar’ ve Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in ‘Akif’in Sanatı ve Fikriyatı’ üzerine yaptığı konuşmalara ise kitabın giriş kısmında yer verildi.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili en önemli arşivin sahibi olan Mehmet Ruyan Soydan tarafından hazırlanan ‘Mehmet Akif Kitaplığı’nda, milli şair tarafından telif ya da tercüme edilen eserler ve bunların derlemelerinin yanı sıra Akif, hakkında yazılan kitaplar, çıkarılan özel sayılı dergi, dijital yayın, hazırlanan akademik tezler ve sempozyum kitapları liste halinde kitapta yer almaktadır.

Bu çalışma büyük Akif’in, bu büyük ruhun hikâyesine biraz daha yakından bakma niyetini taşıyor. Kitaptaki tebliğlerin onun büyük dünyasına bir adım daha yaklaşmamıza vesile olacağını umuyoruz.

Yayına Hazırlayan: Vahdettin IŞIK


Küresel Barış Vizyonu R. Tayyip Erdoğan

R. Tayyip Erdoğan

Bugün karşı karşıya bulunduğumuz büyük sıkıntılar, temelde çağdaş uygarlığın kendi içyapısından kaynaklanan gelişmelerin ürünüdür. Bu sorunlar, yüz yıllar içinde gelişen evrensel uygarlık değerlerini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelerin göz alıcı başkentlerinin hemen yanı başlarında, ya da büyük kentlerin varoşlarında dışlanmış insanlar, çirkin yapılaşmalar, kokuşmuş sokaklar, gecekondular, gettolar, güvensiz bölgeler ve de işsiz insanlar yığınıyla karşılaşıyoruz.

Çağdaş uygarlığın, insan tabiatıyla uyumlu ahlâkî bir devrime şimdiye kadar hiç olmadığı ölçüde gereksinimi vardır. Modern diye adlandırılan toplumlar Yirmi birinci yüzyılın ilk yarısında büyük bir tıkanıklıkla yüz yüze geldiler ve adeta bir uçurumun kıyısına doğru sürüklendiler.

Nükleer silahların varlığı, çevremizin kirletilmesi ve yıkıma uğratılması, yaşam standartları zâten düşük olan bölgelerdeki nüfûs artışı, ya gezegenimizin her bölgesinde uygarlığın niteliği, şu anda zengin olanları da kapsayacak şekilde düşecek; ya da insanların yaptıkları yüzünden gezegenin kendisi yaşanmaz bir yer haline gelecektir. Kutsal mesajın ¡ladesiyle: “İçimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak eder misin Allah’ım?’’

Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Bekir KARLIĞA

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur