Medeniyetler İttifakı

Enstitüsü

Program Hakkında

Disiplinler-Arası ve Disiplinler-Üstü Yaklaşım

Medeniyet Araştırmaları Doktora Programımız farklı medeniyetleri karşılaştırmalı bir yaklaşımla inceler. Programımızdaki öğrenciler disiplinler-arası ve disiplinler-üstü bir bakışı kuşanarak medeniyet olgusunu din, sanat, edebiyat, tarih, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi farklı disiplinlerin sunduğu verilerle tahlil ederler. Enstitümüz hocaları mevcut bilim disiplinlerini farklı araştırma alanları olarak değil; insanlığın karşılaştığı meselelerin tahlilinde birbirlerini tamamlayıp ikmal eden farklı bakış açıları olarak kabul eder. Bu yaklaşıma mukabil olarak dünyanın farklı köşelerinden farklı meseleleri anlamayı arzu ederek enstitümüze gelip öğrenim gören öğrencilerimizden, keşfetmeyi arzu ettikleri belli bir araştırma sorusuna, bu disiplinler-arası ve disiplinler-üstü yaklaşımla cevaplar bulmayı hedefleyen bir doktora tezi yazmaları beklenir.

Çok Dilli Eğitim

Program derslerimizde öğrencilerimizi medeniyet ve dil arasındaki kuvvetli bağları ve dilin bilhassa bir medeniyet taşıyıcısı olarak işlevini iyi idrak etmeleri yönünde teşvik ediyoruz. Enstitümüzün ihtisas alanının farklı medeniyetlerin araştırılması olması hasebiyle tabi olarak farklı dillerin iyi derecede bilinmesi öğrencilerimiz için önem arz etmektedir. Müfredatımızdaki derslerin işlenişi esnasında  İngilizce, Türkçe ve Arapça etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

MEDİT Ortamı

Halihazırda enstitümüzde öğrencilik süreci devam etmekte olan 30’dan fazla ülkeden 100 civarında öğrencimiz bulunmaktadır. Büyük çeşitlilik gösteren öğrenci yapımız ve dünyanın en muteber üniversitelerinde eğitim görmüş farklı disiplinlerden hocalarımız ile MEDİT çok sesli bir ortam sunmaktadır. Her yıl Türkiye’den ve yurtdışından aldığımız onlarca başvuruyu en yüksek akademik standartlara tabi tutarak değerlendirir ve kabul ettiğimiz öğrencilerin büyük çoğunluğunu eğitim burslarıyla destekleriz.

Öğrencilerimiz sosyal projelere katılıp, sınıf arkadaşlarıyla çokça takım çalışması yapma imkanı bulurlar. Kurumumuzda öğretim görevlilerimiz ve seçilmiş öğrenci meclisimizin idaresi altında Y. Lisans ve Doktora yazı atölyeleri, haftalık konferanslar ve araştırma projeleri yürütülmektedir. Bizi diğer akademik kurumlardan temayüz ettiren, yakın hoca-talebe ilişkilerini destekleyen akademik/kurumsal ortamımız övünç kaynağımızdır.

Program Öğrenim Hedefleri

Biz akademik araştırmanın özünde “sıradan” olanın sorunsallaştırılmasının yattığına inanıyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizi içinde bulundukları ortamlardaki sıradanlaşmış sosyal, siyasi, kültürel, ve dini uygulama ve problemleri tespit ve tahlil etmek hususunda teşvik ediyoruz. Enstitümüz öğrencilere gözlemledikleri meselelere dair, literatürden de faydalanarak, özgün çalışmalar verme ilhamını vermeyi amaçlar. Araştırma sorularının oluşturulması ve geliştirilmesi bu vechile eğitimimizin hayati bir parçasını teşkil etmektedir.

 Medeniyet Araştırmaları Doktora Programı’nı başarıyla bitirmenin neticesinde öğrencilerimiz,

 • Zahiren basit görünen sosyal, kültürel ve siyasi olguların karmaşık yapısını anlama,
 • Dünya medeniyetlerinin ana özelliklerini karşılaştırma,
 • Medeniyetlerin farklı teorik yaklaşımlarını ve Medeniyet Araştırmaları’nın ana meselelerini mukayese etme,
 • Farklı medeniyet tasavvurlarını, bu medeniyetlerin kurucu ve ana metinleri üzerinden mukayese edebilme,
 • Biri ana, diğeri yan medeniyet alanı olmak üzere, iki medeniyete dair kapsamlı bir bilgi ve anlayışa sahip olduğunu yansıtabilme,
 • Bir meseleyi disiplinler-arası ve eleştirel bir yaklaşımla ele alma,
 • Makro yapılarda mikro-amilleri tetkik etme ve mikro yapılara etki eden makro amilleri ayırt etme,
 • Bir araştırma sorusu inşa edip onu uygun bir biçimde ifade etme,
 • Etkin argümantasyon,
 • Güncel meseleleri Medeniyet Araştırmaları nokta-i nazarından inceleyebilme,
 • Araştırdığı konu hakkında bir araştırma projesi geliştirebilme,
 • Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere en az üç dilde araştırma yapabilme,
 • Araştırdıkları konu hakkındaki literatüre iyi hakim olduklarını gösterebilme,
 • Alandaki bazı soruların önceden nasıl cevaplandırıldığı hakkında bilgi sahibi olarak Medeniyet Araştırmaları metodolojisi hakkında bilgi edinebilme,
 • Alandaki hakimiyetini ve metodolojik bilgisini belli bir vakaya uygulayabilme,
 • Güncel meselelerin anlaşılmasında klasik metinlere müracaat edebilme,
 • Alanda çığır açan yeni çalışmalara eleştirel bir yaklaşımla bakabilme ve henüz kapsamlı olarak incelenmemiş yeni alan ve meseleleri mevcut medeniyet sorunları çerçevesinde ele alabilme,
 • Mevcut literatüre özgün katkı sunabilecek fikir ve çözümleri teklif edebilme, kabiliyetine sahip olacaklardır.

Verilen Diploma Derecesi

Medeniyet Araştırmaları Doktora Diploması

 Bütün zorunlu doktora derslerini ve kendi seçmiş oldukları seçmeli derslerini başarıyla geçip, akabinde tezini de başarıyla savunup teslim eden her öğrenci Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı’ndan doktora diploması alma hakkını kazanır.

Önceki Eğitimin Tanınırlığı

Daha önceden başka bir yükseköğretim kurumunda öğrencilik yapmaktayken MEDİT’e kabul edilen öğrenciler önceki kurumlarında aldıkları ve başarıyla geçtikleri dersler için kredi transferi talebinde bulunabilirler.

Enstitü Kurulu talebi red yahut kabul etme hakkını saklı tutar.

Ölçme ve Değerlendirme

MEDİT’te ölçme ve değerlendirme İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 13. Maddesine tabidir.

Mezuniyet Şartları:

 • Anabilim dalının doktora derecesi için şart koştuğu ve yekunu 252 AKTS eden bütün dersleri başarıyla geçmek
 • 00/4.00 üzeri bir not ortalaması tutturmak
 • Doktora tezini tamamlayıp başarıyla savunmak
 • Doktora tezini tamamlayan öğrencinin tez savunmasından önce tezinden, tek başına veya başka araştırmacılarla birlikte, Üniversitenin ismi de kullanılarak üretilmiş, Web of Science tarafından taranan dergilerde basılmış, basıma kabul edilmiş veya düzeltme önerisi almış (revise and resubmit) veya ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan bir dergide basılmış veya basıma kabul edilmiş en az bir makaleyi tezi ile birlikte sunması gerekir.
 • Tez çalışmaları sırasında, öğrencinin Üniversite tarafından düzenlenen Sosyal, Beşeri ve Yönetim Bilimleri Lisansüstü Çalışmaları Konferansı’nda ya da Üniversite içinde veya dışında düzenlenen bir bilimsel toplantıda lisansüstü çalışmaları ile ilgili sunum yapması gerekmektedir. Öğrencinin bu durumu Enstitü Müdürlüğüne teslim edeceği bir belge ile kanıtlaması gerekir.

Mezunlarımızın İş İmkanları

Mezunlarımız farklı alanlarda istihdam imkanları bulabilir:

Üniversiteler-Yüksek Öğretim

Basın-Yayın

Düşünce Kuruluşları

Kamu İdaresi

Devlet Kurumları

Uluslararası Kuruluşlar

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur